Privacyverklaring

2·1 Architecten, gevestigd aan Frankenlaan 23, 7312 TC Apeldoorn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

2·1 Architecten, Frankenlaan 23, 7312 TC Apeldoorn, telefoonnummer 055-3562174.

We respecteren uw privacy

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens zijn wij erg begaan met de bescherming van uw privacy en de veiligheid van alle bedrijfsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens nodig voor de advieswerkzaamheden die we voor u verrichten, vertrouwelijk en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

We verwerken en gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doelen

Uw communicatiegegevens (naam, adres, telefoon, e-mail) voor de advieswerkzaamheden die we voor u verrichten en voor facturering. Uw communicatiegegevens, BSN en projectgegevens voor aanvraag vooroverleg en vergunningaanvraag van het project. Foto's en omschrijving van uw project voor plaatsing van uw project op onze website.

Kinderen

Wij verwerken geen gegevens van kinderen onder de 16 jaar.

Doorgifte van gegevens

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen doorgegeven aan andere verwerkings- verantwoordelijken als dit nodig is voor de uitvoering van het project ingeval wij of de derde een rechtmatig belang hebben bij de doorgifte, om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen of wanneer u toestemming hebt gegeven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

2·1 Architecten bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om onze advieswerkzaamheden voor u te verrichten en om aan de wettelijke bewaarplicht en eventuele contractuele verplichtingen (zoals in aannemersovereenkomsten) te voldoen.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

2·1 Architecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan per email contact met ons op.

Gebruik van cookies of vergelijkbare technieken

2·1 Architecten gebruikt geen cookies op haar website. We gebruiken het onderdeel 'Google Maps' op onze website. 'Google Maps' is een dienst van Google. Steeds als dit onderdeel wordt aangeroepen, stelt Google een cookie in om de gebruikersconfiguratie- en gegevens te verwerken als de pagina met het ge´ntegreerde onderdeel 'Google Maps' wordt weergegeven. Over het algemeen wordt deze cookie niet verwijderd door de browser te sluiten. Hij verloopt na een bepaalde periode, tenzij u hem eerder handmatig verwijdert. Als u niet instemt met deze verwerking van gegevens, kunt u ervoor kiezen om de service 'Google Maps' te deactiveren en op die manier de gegevensoverdracht naar Google te voorkomen. Dat doet u door de Java Script-functie in uw browser te deactiveren. We willen echter opmerken dat u in dit geval 'Google Maps' niet of beperkt kunt gebruiken. Het gebruik van 'Google Maps' en de informatie die via 'Google Maps' verkregen wordt, verloopt volgens de gebruiksvoorwaarden van Google en de aanvullende algemene voorwaarden voor 'Google Maps'.

Sociale plug-ins

Op onze website gebruiken wij zogeheten sociale plug-ins van verschillende sociale netwerken; deze worden afzonderlijk beschreven in dit hoofdstuk. Tijdens het gebruik van de plug-ins maakt uw internetbrowser een directe verbinding met de servers van de betreffende sociale netwerken. Op die manier ontvangt de betreffende aanbieder de informatie dat uw internetbrowser onze website heeft geopend, zelfs als u geen gebruikersaccount bij deze aanbieder hebt of momenteel niet bent ingelogd op dit account. Logbestanden (met het IP-adres) worden in dit geval rechtstreeks vanuit uw internetbrowser naar een server van de betreffende aanbieder verstuurd en kunnen daar worden opgeslagen. De aanbieder of de server bevindt zich mogelijk buiten de EU of de EER (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten). De plug-ins zijn zelfstandige uitbreidingen door aanbieders van sociale netwerken. Om deze reden kunnen wij de reikwijdte van de door hen verzamelde en opgeslagen gegevens niet beïnvloeden. Doel en omvang van het verzamelen, verder verwerken en gebruiken van de gegevens door het sociale netwerk evenals uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy kunt u vinden in de privacyverklaring van het desbetreffende sociale netwerk. Als u niet wilt dat sociale netwerkaanbieders gegevens ontvangen en eventueel opslaan of gebruiken, moet u de betreffende plug-ins niet gebruiken.

Plug-ins van Facebook

Facebook wordt beheerd op het adres www.facebook.com door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA en op het adres www.facebook.nl door Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland ('Facebook'). Hier vindt u een overzicht van de plug-ins van Facebook en hun verschijningsvorm: developers.facebook.com/docs/plugins. Meer informatie over gegevensbescherming op Facebook vindt u hier: www.facebook.com/policy.php.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 2·1 Architecten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen. Neem daartoe per email contact met ons op. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, Machine Readable Zone (de strook met nummers onderaan uw id of paspoort), id- of paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen

2·1 Architecten wil u er tenslotte op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

ir. G.J. Vedder • Frankenlaan 23 • 7312 TC Apeldoorn • T 055 3562174 • KvK 67686001 • BTW NL162830452B01